Privātuma Politika

Spēkā no 2018.gada 25.maija

Rūpējoties par Jūsu privātuma un personas datu aizsardzību, t.sk. Jūsu tiesībām uz informācijas pieejamību, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAHONTS" (turpmāk – JAHONTS), atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), izstrādāja šo Privātuma politiku.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt JAHONTS klientam - fiziskajai personai informāciju par Personas datu veidiem, apstrādes nolūku, kārtību un apjomu, kā arī par fiziskās personas kā datu subjekta tiesībām.

Personas dati ir jebkura ar fizisko personu tieši vai netieši saistīta informācija (rakstiska, audio, video, elektroniska), kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, piemēram, vārds, uzvārds, dzimšanas dati, telefona numurs, pasta un e-pasta adrese, fotoattēls, viens vai vairāki fiziskai personai raksturīgie ekonomiski faktori, kā arī cita informācija, kas ļauj identificēt fizisko personu (turpmāk – Personas dati).

Šī Privātuma politika tiek piemērota uz Personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā (formā) fiziskā persona sniedz savus Personas datus: papīra formā, mutiski vai elektroniski.

Šī Privātuma politika attiecas uz interneta veikalos http://www.jahonts.lv/, https://jahonts.com/ esošajiem reģistrētajiem, kā arī potenciālajiem klientiem (turpmāk – Klienti), kā arī Klientiem, kuri apmeklē JAHONTS veikalus klātienē vai izmanto http://www.jahonts.lv/home/lv/ mājas lapu un biznesa lapu sociālajos tīklos, piemēram Facebook, Instagram.

1. Pamatinformācija par pārzini

Pārzinis: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAHONTS"

Reģ.nr. 40103109437

Jasmuižas iela 20, Rīga, LV-1021

Tālruņa nr.: 67519751

Personas datu apstrādes mērķis: preču pirkumu līgumu slēgšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana, garantijas saistību izpilde, klientu apkalpošana un dalības lojalitātes (klientu) programmā nodrošināšana, mājaslapas un interneta veikala uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

2. Personas datu veidi un to apstrādes nolūki

JAHONTS apstrādā tostarp šādos nolūkos šādus Klientu Personas datus:

Nolūks Personas datu veidi
Klienta reģistrācijai un autentifikācijai Interneta veikala izmantošanai: vārds, uzvārds, e-pasts, tālrunis un parole
Preču iegādei un piegādei pēc pasūtījuma izdarīšanas interneta veikalā: dzīvesvietas un/vai atrašanās adrese, kontaktinformācija, vārds, uzvārds, informācija par maksāšanas veidu, preces apmaksas veids un līdzīga finanšu informācija
JAHONTS finanšu uzskaites nolūkiem, piemēram, grāmatvedības kārtošanai: pasūtījumu vēsture, maksājuma detaļas, informācija par piegādi
JAHONTS saimnieciskas darbības attīstībai, preču un pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot mājas lapas funkcionēšanu un komerciālus paziņojumus Klienta pirkšanas ieradumiem vārds, uzvārds, kontaktinformācija, dzimums, dzimšanas datums, pirkšanas ieradumi, mājas lapas un internet-veikala izmantošanas informācija un ieradumi, attēli, video, IP adrese, ģeolokācijas informācija, ar sīkdatņu starpniecību apstrādāti Personas dati (detalizēta informācija pieejama Sīkdatņu politikā).
Normatīvo aktu prasību izpildīšanai, tostarp, bet ne tikai informācijas sniegšanai valsts iestādēm, piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam: visi iepriekš norādītie Personas dati
Dokumentu glabāšanai arhīvā: visi Personas dati, kuri ir nepieciešami JAHONTS normatīvajos aktos pienākuma izpildei.
JAHONTS un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai, lai nodrošinātu JAHONTS darbinieku un Klientu drošību, kā arī novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību informācija par Klientu, kas iegūta veicot videonovērošanu JAHONTS veikalu telpās un birojā - Jūsu videoattēls, laiks un vieta, kad atradāties videonovērošanas uztveršanas zonā. Videonovērošana netiek veikta vietās, kur Klients sagaida paaugstinātu privātumu (tualetē u.tml.).

3. Personas datu apstrādes tiesiskie pamati

JAHONTS veic Personas datu apstrādi, ja:

 1. Klienta Personas datu apstrāde ir vajadzīga līguma izpildei vai noslēgšanai (iegādājoties preces, tiek uzskatīts, ka JAHONTS un Klienta starpā ir noslēgts līgums). Piemēram, piegādes adreses apstrāde ir nepieciešama preču piegādei. Ja Klients nesniedz JAHONTS līguma izpildei nepieciešamos Personas datus, JAHONTS nebūs iespējas izpildīt līgumu. Savukārt lūgums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu interneta veikalā nopirktas preces saņemšanas brīdī ir saistīts ar nepieciešamību apstiprināt saņēmēja personību.
 2. Klienta Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu normatīvajos aktos norādītos uz JAHONTS attiecināmos juridiskos pienākumu, piemēram, nodrošināt Klienta informācijas sniegšanu valsts iestādēm, lai ievērotu grāmatvedības dokumentu pārvaldības pienākumu.
 3. Personas datu apstrāde ir vajadzīga JAHONTS vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par preces kvalitāti, veiktu pārbaudes, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, vai lai ar videonovērošanas palīdzību nodrošinātu JAHONTS īpašuma aizsardzību, kā arī lai nodrošinātos ar pierādījumiem noziedzīgā nodarījuma, sūdzību un/vai pretenziju gadījumā.
 4. Ir saņemta Klienta piekrišana Personas datu apstrādei JAHONTS saimnieciskas darbības attīstībai, preču un pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot Klienta mājas lapas funkcionēšanu un komerciālus paziņojumus Klienta pirkšanas ieradumiem. Piemēram, Klienta piekrišana ir nepieciešama, lai veiktu ar sīkdatņu starpniecību savāktu Personas datu izmantošanu mājas lapā, interneta veikala izmantošanas ieradumu novērošanu. Uz piekrišanas pamata tiek apstrādāti tādi dati kā dzimums, dzimšanas datums, pirkšanas ieradumi, mājas lapas izmantošanas informācija un ieradumi, attēli, video un cita informācijas šajā punktā minētajiem nolūkiem.
 5. Personas datu apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu vitālas intereses, piemēram ar videonovērošanas palīdzību novēršot un/vai atklājot noziedzīgu nodarījumu, tiek nodrošināta JAHONTS darbinieku un Klientu, kas atrodas JAHONTS veikalu telpās un birojā, drošība, tiek aizsargāta personu dzīvība un veselība.

4. Personas datu saņēmēji

JAHONTS var nodot Klienta Personas datus šādiem Personas datu saņēmējiem, ja tas nav pretrunā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem:

 • tiesību aktos noteiktos gadījumos, ja to prasa kāda no valsts iestādēm un pilnvarotām institūcijām, tiesām, zvērinātiem notāriem un tiesu izpildītājiem.
 • ar JAHONTS uzņēmuma funkcionēšanu un biznesa attīstību saistītajām personām, tostarp, bet ne tikai datu glabāšanas pakalpojumu sniedzējiem, reklāmas un mārketinga un citu pakalpojumu sniedzējiem, kuri ir saistīti ar JAHONTS pienākumu izpildi attiecībā uz interneta veikalā veiktajiem pasūtījumiem, piemēram, kurjeriem, citiem pasta un piegādes pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvedības un finanšu pakalpojumu sniedzējiem, tostarp līzinga pakalpojumu nodrošināšanai Klientam, tajā skaitā, bet ne tikai: juriskonsultiem, finanšu konsultantiem un auditoriem, komunikāciju (saziņas), pasta un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem. Šādos gadījumos JAHONTS sniedz vai saņem no trešajām personām Klienta Personas datus tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgā pakalpojuma vai darbības nodrošināšanai.

5. Personas datu apstrādes apjoms un termiņš

Klienta Personas dati tiek apstrādāti tādā apjomā, cik ir saprātīgi nepieciešams, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu.

JAHONTS glabās Klientu Personas datus likumā noteiktā termiņa ietvaros, kā arī līdz brīdim, kamēr nav sasniegti iepriekš norādītie Personas datu apstrādes nolūki.

JAHONTS apstrādā Personas datus, kamēr izpildās vismaz viens no zemāk minētajiem kritērijiem:

 1. ir spēkā starp JAHONTS un Klientu noslēgtais līgums;
 2. JAHONTS vai Klients saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noteiktajā kārtībā var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai pretenzijas, celt vai uzturēt prasību tiesā);
 3. JAHONTS ir juridiskais pienākums glabāt Personas datus;
 4. ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai Personas datu apstrādei, ja nepastāv cits Personas datu apstrādes likumīgs pamats.

Ja vairs neizpildās neviens no šajā punktā minētajiem kritērijiem, Personas dati tiek dzēsti.

Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas, ja vien attiecīgajā videoierakstā nav atspoguļota iespējami prettiesiska rīcība vai rīcība, kas, iespējams, palīdz JAHONTS vai trešajām personām nodrošināt šo personu tiesiskās intereses. Šajā gadījumā attiecīgais videoieraksts var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas pabeigšanas brīdim.

6. Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības

Personas dati ārpus Eiropas Savienības netiek nodotas.

7. Klienta tiesības Personas datu apstrādes ietvaros

 • tiesības piekļūt saviem personas datiem – Klientam ir tiesības saņemt informāciju attiecībā uz Personas datu apstrādes mērķi, tiesisko pamatu un veidu, Personas datu labojumiem, dzēšanu vai bloķēšanu, Personas datu ieguves avotu un citu informāciju saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • tiesības labot savus personas datus – Klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;
 • tiesības iebilst datu apstrādei – Klientam ir tiesības iesniegt iebildumus saistībā ar savu Personas datu apstrādi, ja Personas datu izmantošana ir pamatota ar mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai;
 • tiesības atsaukt piekrišanu – Klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei tādos gadījumos, kad pamats Personas datu apstrādei ir piekrišana. Kā arī piekrišanas atsaukšana neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz citiem tiesiskiem pamatiem. Piekrišanas atsaukšanai Klients var izmantot šajā dokumentā noradīto Pārziņa kontaktinformāciju. Ja Klients atsauc savu piekrišanu, tostarp piekrišanu sīkdatņu izmantošanai, JAHONTS ir tiesības ierobežot savu pakalpojumu funkcionalitāti un apjomu, tostarp mājas lapas un Interneta veikala darbības ietvaros. Tādos gadījumos JAHONTS nebūs iespējas sniegt atbilstošos pakalpojumus Klientam, ja JAHONTS rīcībā piekrišanas atsaukšanas dēļ nebūs pakalpojumu un/vai funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamie Personas dati.
 • tiesības tikt aizmirstam – Klientam ir tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja vien tas nav pretrunā likuma prasībām, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Klienta iepriekš sniegto piekrišanu un Klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • tiesības iesniegt sūdzības – Klientam ir tiesības iesniegt sūdzības par savu personas datu apstrādi JAHONTS un Datu valsts inspekcijai, ja Klients uzskata, ka viņa personas datu apstrāde pārkāpj Klienta tiesības, kas ir noteiktās normatīvajos aktos;
 • citas tiesības, kas noteiktās saskaņā ar Regulu.

8. Automatizēta Personas datu apstrāde

Klienta Personas dati var tikt automatizēti apstrādāti ar nolūku Pārziņa saimnieciskas darbības attīstībai, preču un pakalpojumu popularizēšanai un mārketinga aktivitātēm, tostarp ar nolūku pielāgot mājas lapas funkcionēšanu un komerciālus paziņojumus Klienta pirkšanas ieradumiem. Proti, JAHONTS var analizēt mājas lapas un interneta veikala apmeklēšanas un izmantošanas datus, lai atbilstoši katra Klienta ieradumiem un interesēm piedāvātu viņam reklāmu, preces, pakalpojumus, atlaides vai dalību noteiktās akcijās.

9. Informācija par Personas datu apstrādi

Klients var griezties pie JAHONTS saistībā ar personas datu apstrādi (saistībā ar jautājumiem, piekrišanas sniegšanu vai atsaukšanu, savu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu), sūtot savus pieprasījumus uz pasta adresi jahonts@jahonts.com ar paziņojuma tēmu “Personas datu apstrāde”.

  Izvēlēties valsti:
  Ieiet profilā
  vai
  Izveidot profilu? Reģistrēties