Shops Select country
lt
ru en
Pageidavimų sąrašas 0

Privatumo politika

Privatumo politika

Galioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

 

Rūpindamasi Jūsų privatumo ir asmens duomenų apsauga bei Jūsų teise gauti informaciją, ribotos atsakomybės bendrovė UAB „JAHONTS LT“ (toliau – „JAHONTS LT “), vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas), parengė šią Privatumo politiką.

 

Privatumo politikos tikslas yra teikti „JAHONTS LT“ klientui – fiziniam asmeniui informaciją apie Asmens duomenų rūšis, tvarkymo tikslą, tvarką ir apimtį, taip pat apie fizinio asmens kaip duomenų subjekto teises.

 

Asmens duomenys yra bet kuri su fiziniu asmeniu tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi informacija (rašytinė, garso, vaizdo, elektroninė), susijusi su fiziniu asmeniu, kuris yra identifikuojamas arba neidentifikuojamas, pavyzdžiui, vardas, pavardė, gimimo duomenys, telefono numeris, pašto ir el. pašto adresai, nuotrauka, vienas ar keli fiziniam asmeniui būdingi ekonominiai veiksniai, taip pat kita informacija, leidžianti identifikuoti fizinį asmenį (toliau – Asmens duomenys).

 

Ši Privatumo politika taikoma Asmens duomenų apdorojimui nepriklausomai nuo to, kokia forma fizinis asmuo teikia savo Asmens duomenis: rašytine (spausdinta), žodžiu ar elektroninėmis priemonėmis.

 

Ši Privatumo politika taikoma interneto parduotuvėse bei Klientams, kurie lankosi „JAHONTS LT“ parduotuvėse arba naudojasi http://www.jahonts.lv/home/lv/ interneto puslapiu ir įmonės paskyra socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui Facebook, Instagram.

 

1. Pagrindiniai duomenys apie duomenų tvarkytoją

Tvarkytojas: ribotos atsakomybės bendrovė „JAHONTS“

Reg. Nr. 40103109437

Jasmuižas iela 20, LV-1021 Ryga

Telefono Nr.: 67519751

 

Asmens duomenų tvarkymo tikslas: prekių pirkimo sutarčių sudarymas, prekių pristatymo paslauga, atsiskaitymų administravimas, garantijos įsipareigojimai, klientų aptarnavimas ir dalyvavimo lojalumo (klientų) programoje užtikrinimas, interneto svetainės ir interneto parduotuvės palaikymas ir veiklos gerinimas.

 

2. Asmens duomenų rūšys ir jų tvarkymo tikslai

JAHONTS LT“ tvarko, be kita ko, šiais tikslais šiuos Klientų Asmens duomenis:

 

Tikslas

Asmens duomenų rūšys

Kliento registracija ir identifikavimas, naudojantis interneto parduotuve:

vardas, pavardė, el. paštas, telefonas ir slaptažodis

Prekių pirkimas ir pristatymas po užsakymo interneto parduotuvėje:

gyvenamosios ir (arba) buvimo vietos adresas, kontaktinė informacija, vardas, pavardė, informacija apie mokėjimo rūšį, prekės apmokėjimo rūšis ir panaši finansinė informacija

JAHONTS LT“ finansinė apskaita, pavyzdžiui, buhalteriniai veiksmai:

užsakymų istorija, mokėjimo detalės, informacija apie pristatymą

Plėtoti „JAHONTS LT“ ūkinę veiklą, populiarinti prekes ir paslaugas rinkodaros tikslais, tarp jų pritaikyti interneto svetainę ir komercinius pranešimus Kliento pirkimo įpročiams

vardas, pavardė, kontaktinė informacija, lytis, gimimo data, pirkimo įpročiai, interneto svetainės ir interneto parduotuvės naudojimosi informacija ir įpročiai, nuotraukos, vaizdo įrašai, IP adresas, buvimo vietos informacija, slapukais tvarkomi Asmens duomenys (detali informacija, prieinama naudojant slapukus)

Norminių aktų reikalavimų laikymasis, tarp jų, bet neapsiribojant, teikiant informaciją valstybės įstaigoms, pavyzdžiui, Valstybinei mokesčių inspekcijai:

visi pirmiau nurodyti Asmens duomenys

Dokumentus rengiant atiduoti į archyvą:

visi Asmens duomenys, kurie būtini vykdant „JAHONTS LT“ norminiuose aktuose nurodytas pareigas

JAHONTS LT“ ir trečiųjų asmenų teisėtais interesais, siekiant užtikrinti „JAHONTS LT“ darbuotojų ir Klientų saugumą, taip pat užkirsti kelią ar aptikti nusikalstamas veikas, susijusias su nuosavybės apsauga

informacija apie Klientą, gauta vaizdo stebėjimo sistemomis „JAHONTS LT“ parduotuvėse ir biure: Jūsų atvaizdas vaizdo įrašuose, laikas ir vieta, kada buvote vaizdo stebėjimo kamerų filmavimo zonoje. Vaizdo stebėjimas nevykdomas Kliento privatumą garantuojančiose vietose (pvz., tualete)

 

3. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

JAHONTS LT“ tvarko Asmens duomenis, jeigu:

 

1) Kliento Asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti ar sudaryti sutartį (perkant prekes laikoma, kad tarp „JAHONTS LT“ ir Kliento yra sudaryta sutartis). Pavyzdžiui, pristatymo adresas būtinas pristatant prekes. Jeigu Klientas neteikia „JAHONTS LT“ sutarties vykdymui būtinų Asmens duomenų, „JAHONTS LT“ neturės galimybės vykdyti sutarčių. Prašymas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pasiimant interneto parduotuvėje pirktas prekes, susijęs su būtinybe patvirtinti gavėjo asmenybę.

 

2) Kliento Asmens duomenys tvarkomi siekiant įvykdyti norminiuose aktuose nurodytus su „JAHONTS LT“ siejamus teisinius įsipareigojimus, pavyzdžiui, užtikrinti duomenų apie Klientą teikimą valstybės institucijoms, laikantis buhalterinių dokumentų tvarkymo reikalavimų.

 

3) Asmens duomenų tvarkymas būtinas „JAHONTS LT“ ar trečiojo asmens teisėtais interesais, pavyzdžiui, tiriant gautus skundus dėl prekės kokybės, atliekant tikrinimus, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę arba vaizdo stebėjimu garantuoti „JAHONTS LT“ turto apsaugą, taip pat siekiant turėti įrodymų nusikalstamos veikos, skundų ir (arba) pretenzijų atveju.

 

4) Gautas Kliento sutikimas tvarkyti Asmens duomenis vystant „JAHONTS LT“ ūkinę veiklą, populiarinant prekes ir paslaugas, vykdant rinkodaros priemones, tarp jų siekiant pritaikyti Kliento interneto svetainės funkcijas ir komercinius pranešimus Kliento pirkimo įpročiams. Pavyzdžiui, Kliento sutikimas būtinas norint slapukais surinkti Asmens duomenis, naudojamus interneto svetainėje, naudojimosi interneto parduotuve įpročius. Gavus sutikimą tvarkomi tokie duomenys kaip lytis, gimimo data, pirkimo įpročiai, svetainės naudojimo informacija ir įpročiai, nuotraukos, vaizdo ir kita informacija šiame punkte nurodytais tikslais.

 

5) Asmens duomenys tvarkomi siekiant apsaugoti gyvybinius interesus, pavyzdžiui vaizdo stebėjimu užkirsti kelią ir (arba) aptikti nusikalstamas veikas ir taip apsaugoti „JAHONTS LT“ darbuotojų ir Klientų, kurie yra „JAHONTS LT“ parduotuvėse ir biure, gyvybę ir sveikatą.

 

4. Asmens duomenų gavėjai

JAHONTS“ gali perduoti Kliento Asmens duomenis šiems Asmens duomenų gavėjams, jeigu tai neprieštarauja taikomiems norminiams aktams:

  • įstatymų numatytais atvejais, jei to reikalauja viena iš valstybinių institucijų ir įgaliotų institucijų, teismas, prisiekusysis notaras ir antstolis;

  • su „JAHONTS LT“ bendrovės veikla ir verslo plėtra susijusiems asmenims, tarp jų, bet ne tik, teikiantiems duomenų saugojimo paslaugą, reklamos ir rinkodaros bei kitų paslaugų teikėjams, kurie yra susiję su „JAHONTS LT“ įsipareigojimų, susijusių su interneto parduotuvėje atliktais užsakymais, vykdymu, pavyzdžiui, kurjeriams, kitiems pašto ir pristatymo paslaugų teikėjams, buhalterijos ir apskaitos paslaugų teikėjams, tarp jų tiekiantiems lizingo paslaugą Klientams, tarp jų, bet ne tik: teisės konsultantams, finansų konsultantams ir auditoriams, komunikacijos (žiniasklaidos), pašto ir informacinių technologijų paslaugų tiekėjams. Šiais atvejais „JAHONTS LT“ teikia arba gauna iš trečiųjų asmenų Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi, kiek reikia atitinkamai paslaugai ar veiklai.

 

5. Asmens duomenų tvarkymo apimtis ir terminas

Klientų Asmens duomenys tvarkomi tokia apimtimi, kurios reikia laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

JAHONTS“ saugos Klientų Asmens duomenis įstatyme nustatytą terminą, taip pat, kol pasiekiami nurodyti Asmens duomenų tvarkymo tikslai.

 

JAHONTS“ tvarko Asmens duomenis, kol yra bent vienas toliau nurodytų kriterijų:

1) galioja tarp „JAHONTS“ ir Kliento sudaryta sutartis;

2) „JAHONTS“ arba Klientas pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus gali įgyvendinti savo tiesėtus interesus (pavyzdžiui, pateikti skundus ar pretenzijas, pateikti ar palaikyti ieškinį teisme);

3) „JAHONTS“ yra teisiškai įpareigota saugoti Asmens duomenis;

4) galioja Kliento sutikimas dėl atitinkamo Asmens duomenų tvarkymo, nebent yra kitas Asmens duomenų tvarkymo teisėtas pagrindimas.

Jei nebesilaikoma nė vieno iš šioje dalyje nurodytų kriterijų, Asmens duomenys ištrinami.

 

Vaizdo stebėjimo kamerų įrašai saugomi ne ilgiau kaip 30 dienų, nebent tam tikrame vaizdo įraše matyti neteisėta veika arba veika, kuri, galbūt, padeda „JAHONTS“ ar tretiesiems asmenims užtikrinti šių asmenų teisėtus interesus. Šiuo atveju atitinkamas vaizdo įrašas gali būti saugomas iki užtikrinami visi teisėti interesai.

 

6. Asmens duomenų perdavimas už Europos Sąjungos ribų

Asmens duomenys už Europos Sąjungos ribų neperduodami.

 

7. Kliento teisės

  • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis – Klientas turi teisę gauti informaciją apie asmens duomenų tvarkymo tikslą, teisinį pagrindą ir tipą, asmens duomenų taisymą, ištrynimą ar blokavimą, asmens duomenų šaltinį ir kitą informaciją pagal norminius aktus;

  • teisė keisti savo asmens duomenis – Klientas turi teisę prašyti ištaisyti jo asmens duomenis, jei jie yra netinkami, neišsamus arba neteisingi;

  • teisė prieštarauti duomenų tvarkymui – Klientas turi teisę prieštarauti jo Asmens duomenų tvarkymui, jei Asmens duomenų naudojimas yra pagrįstas prekybos tikslais, pavyzdžiui, siekiant gauti rinkodaros pasiūlymų;

  • teisę atšaukti sutikimą – Klientas turi teisę atsiimti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis tais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos ir nepertraukia asmens duomenų tvarkymo, atliekamo kitu teisiniu pagrindu. Norėdamas atšaukti sutikimą, Klientas gali naudotis šiame dokumente nurodyta bendrovės kontaktine informacija. Jei Klientas atšaukia savo sutikimą, įskaitant sutikimą naudoti slapukus, „JAHONTS LT“ turi teisę apriboti savo paslaugas ir jų apimtį, įskaitant svetainės ir internetinės parduotuvės sistemą. Tokiais atvejais „JAHONTS LT“ negalės teikti atitinkamų paslaugų Klientui, nes neturės Asmens duomenų, reikalingų teikti paslaugą ir (arba) funkcijas;

  • teisė būti pamirštam – Klientas turi teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis, nebent tai prieštarauja įstatymo reikalavimams, pavyzdžiui, jei asmens duomenys yra tvarkomi remiantis išankstiniu Kliento sutikimu ir Klientas atsiėmė savo sutikimą. Ši teisė negalioja, jeigu asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, tvarkomi pagal norminių aktų reikalavimus;

  • teisę pateikti skundus – Klientas turi teisę pateikti skundus dėl savo asmens duomenų tvarkymo „JAHONTS LT“ ir Valstybinei duomenų priežiūros inspekcijai, jeigu Klientas mano, kad jo asmens duomenų tvarkymas pažeidžia norminiuose aktuose nurodytas Kliento teises;

  • kitas teises, nustatytas pagal Reglamentą.

 

8. Automatizuotas Asmens duomenų tvarkymas

Kliento Asmens duomenys gali būti tvarkomi automatizuotai, siekiant užtikrinti duomenų tvarkytojo verslo plėtrą, produktų ir paslaugų reklamą ir rinkodaros priemones, taip pat siekiant pritaikyti svetainės funkcijas ir komercinius pranešimus kliento pirkimo įpročiams. Tai yra „JAHONTS LT“ gali analizuoti interneto svetainės ir internetinės parduotuvės naudojimą, kad galėtų pasiūlyti reklamą, prekes, paslaugas, nuolaidas ar dalyvauti tam tikrose akcijose pagal kiekvieno Kliento įpročius ir interesus.

 

9. Informacija apie Asmens duomenų tvarkymą

Klientas gali kreiptis į „JAHONTS LT“ dėl asmens duomenų tvarkymo (paklausti, pateikti sutikimą ar jį atšaukti, naudotis savo teisėmis ir pateikti skundus dėl asmens duomenų tvarkymo) – siųsti savo prašymus paštu jahonts@jahonts.com, nurodęs pranešimo temoje „Asmens duomenų tvarkymas“.