Shops Select country
et
ru en
Soovide nimekiri 0

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Privaatsuspoliitika

Jõus alates 2018.aasta 25.maist

 

Meie privaatsuse ja isikuandmete kaitse eest hoolitsedes, muuhulgas kandes hoolt Meie õiguste ja informatsioonile ligipääsetavuse eest, välja töötas Osaühing “JAHONTS EST OÜ” (edaspidi – JAHONTS) vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2016/679, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi – Määrus) välja käesoleva Privaatsuspoliitika.

 

Privaatsuspoliitika eesmärgiks on anda JAHONTS’i kliendile – füüsilisele isikule informatsiooni Isikuandmete liikide, nende töötlemise eesmärgi, korra ja mahu ning ka füüsilise isiku kui andmesubjekti õiguste kohta.

 

Isikuandmeteks on igasugune füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seotud informatsioon (kirjalik, audio, video, elektrooniline), mis puudutab tuvastatud või tuvastatavat füüsilist isikut - näiteks nimi, perekonnanimi, sünniandmed, telefoninumber, posti- ja e-posti aadress, foto, üks või mitu füüsilisele isikule iseloomulikku majanduslikku tegurit ning ka muu, füüsilist isikut tuvastada võimaldav informatsioon (edaspidi – Isikuandmed).

 

Käesolevat Privaatsuspoliitikat rakendatakse Isikuandmete töötlemisel sõltumata sellest, millises vormis (kujul) füüsiline isik oma Isikuandmed esitab: paberil, suuliselt või elektrooniliselt.

 

Käesolev Privaatsuspoliitika kohaldub internetikauplustes http://www.jahonts.lv/, https://jahonts.com/ olemasolevatele, registreeritud ning ka potentsiaalsetele klientidele (edaspidi – Kliendid) ning ka Klientidele, kes külastavad JAHONTS’i kauplusi kohapeal või kasutavad http://www.jahonts.lv/home/lv/ kodulehte või ärilehekülge sotsiaalvõrgustikes, näiteks Facebook, Instagram.

 

1. Põhiandmed vastutava töötleja kohta

Vastutav töötleja: Osaühing "JAHONTS EST OÜ"

Reg-nr 11975845,

Endla 45 Tallinn 11711

Telefoninumber: +372 5303 9276

 

Isikuandmete töötlemise eesmärk: kaubaostulepingute sõlmimine, kauba tarnimine, arvelduste haldamine, garantiikohustuste täitmine, klientide teenindamine ja (klientide) lojaalsusprogrammides osalemise tagamine, kodulehe ja internetikaupluse käigushoidmine ja tegevuse parandamine.

 

2. Isikuandmete liigid ja nende töötlemise eesmärgid

JAHONTS töötleb Klientide Isikuandmeid muuhulgas järgmistel eesmärkidel:

 

Eesmärk

Isikuandmete liigid

Kliendi registreerimiseks ja autentimiseks Internetikaupluse kasutamiseks:

nimi, perekonnanimi, e-post, telefon ja parool

Kauba ostmiseks ja tarnimiseks pärast tellimuse tegemist internetikaupluses:

elukoha- ja/või asukoha aadress, kontaktinformatsioon, nimi, perekonnanimi, informatsioon tasumisviisi kohta, kauba eest tasumise viis ja sarnane finantsinformatsioon

JAHONTS’i finantsarvestuse eesmärkidel, näiteks raamatupidamise korraldamiseks:

tellimuste ajalugu, maksedetailid, informatsioon tarnimise kohta

JAHONTS’i majandustegevuse arendamiseks, kaupade ja teenuste populariseerimiseks ja turundustegevusteks, muuhulgas eesmärgiga kohandada kodulehe funktsioneerimist ja kaubanduslikke teateid Kliendi ostuharjumustele

nimi, perekonnanimi, kontaktinformatsioon, sugu, sünnikuupäev, ostuharjumused, kodulehe ja internetikaupluse kasutamise informatsioon ja harjumused, kujutised, video, IP aadress, geolokatsiooni informatsioon, küpsiste abil töödeldud Isikuandmed (detailne informatsioon on kättesaadav Küpsistepoliitikas).

Normatiivaktide nõuete täitmiseks - muuhulgas, kuid mitte ainult - informatsiooni esitamiseks riigiasutustele, näiteks Maksu-ja Tolliametile:

kõik eeltoodud Isikuandmed

Dokumentide säilitamiseks arhiivis:

kõik Isikuandmed, mida JAHONTS vajab oma kohustuste täitmiseks normatiivaktide kohaselt.

JAHONTS’i ja kolmandate isikute legitiimsete huvide järgimiseks, tagamaks JAHONTS’i töötajate ja Klientide turvalisust ning ka kuritegude ärahoidmiseks või avastamiseks seoses omandi kaitsmisega

Kliendi kohta JAHONTS’i kaupluseruumides ja kontoris videojälgimise teel saadud informatsioon – Teie videokujutis, aeg ja kohta, mil asusite videojälgimise jälgimistsoonis. Videojälgimist ei teostata kohtades, kus asudes Klient eeldab kõrgendatud privaatsust (tualettruumides jms).

 

3. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

JAHONTS töötleb Isikuandmeid juhul kui:

 

1) Kliendi Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või sõlmimiseks (kauba soetamisel loetakse, et JAHONTS’i ja Kliendi vahel on sõlmitud leping). Näiteks tarneaadressi töötlemine on vajalik kaupade kättetoimetamiseks. Juhul kui Klient ei esita JAHONTS’ile lepingu täitmiseks vajalikke Isikuandmeid, ei ole JAHONTS’il võimalik lepingut täita. Palve esitada isikuttõendav dokument internetipoes ostetud kauba kättesaamise hetkel on aga seotud vajadusega tuvastatada kauba saaja isik.

 

2) Kliendi Isikuandmete töötlemine on vajalik normatiivaktides toodud ja JAHONTS’i puudutavate juriidiliste kohustuste, näiteks Kliendi informatsiooni esitamise tagamiseks riigiasutustele ja raamatupidamisdokumentide haldamise kohustuse täitmiseks.

 

3) Isikuandmete töötlemine on vajalik JAHONTS’i või kolmanda isiku legitiimsete huvide järgimiseks, näiteks selliste juhtumite läbivaatamisel, kui on laekunud kaebus kauba kvaliteedi kohta, kontrolli teostamiseks teenuste osutamise parandamiseks või videojälgimise abil JAHONTS’i vara kaitse tagamiseks ning ka tõendite olemasolu tagamiseks kuriteo, kaebuse ja/või pretensioonide korral.

 

4) On saadud Kliendi nõusolek Isikuandmete töötlemiseks JAHONTS’i majandustegevuse arendamise eesmärgil, kaupade ja teenuste populariseerimiseks ja turundustegevusteks, muuhulgas eesmärgiga kohandada Kliendi kodulehe funktsioneerimist ja kaubanduslikke teateid Kliendi ostuharjumustele. Näiteks on Kliendi nõusolek vajalik selleks, et teostada küpsiste abil kogutud Isikuandmete kasutamist kodulehe ja internetikaupluse kasutusharjumuste jälgimiseks. Nõusoleku alusel töödeldakse selliseid andmeid nagu sugu, sünnikuupäev, ostuharjumused, kodulehe kasutamise informatsioon ja harjumused, kujutised, video ja ka muud informatsiooni käesolevas punktis nimetatud eesmärkidel.

 

5) Isikuandmete töötlemine on vajalik vitaalsete huvide kaitseks, näiteks kuriteo avastamiseks ja/või ärahoidmiseks videojälgimise abil, tagades JAHONTS’i kaupluseruumides ja kontoris asuvate JAHONTS’i töötajate ja Klientide turvalisust, isikute elu ja tervist kaitstes.

 

4. Isikuandmete saajad

JAHONTS võib edastada Kliendi Isikuandmeid järgmistele Isikuandmete saajatele juhul kui see ei ole vastuolus kohaldatavate normatiivaktidega:

  • õigusaktides määratud juhtudel, kui seda nõuab mõni riigiasutus või volitatud institutsioon, kohus, vandenotar ja kohtutäitur.

  • JAHONTS’i ettevõtte toimimise ja äri arenguga seotud isikutele, muuhulgas, kuid mitte ainult andmesalvestusteenuste osutajatele, reklaami-, turundus- ja muude teenuste osutajatele, kes on seotud JAHONTS’i kohustuste täitmisega seoses internetikaupluses tehtud tellimustega, näiteks kulleritele, muudele posti- ja veoteenuste osutajatele, raamatupidamis- ja finantsteenuste osutajatele, sealhulgas liisingteenuste osutamise tagamiseks Kliendile - sealhulgas, kuid mitte ainult: juriidilistele konsultantidele, finantskonsultantidele ja audiitoritele, kommunikatsiooni- (suhtlus-), posti- ja infotehnoloogiateenuste osutajatele. Sellistel juhtudel edastab või saab JAHONTS kolmandatelt isikutelt Kliendi Isikuandmeid sellises mahus, mis on vajalik vastava teenuse või tegevuse tagamiseks.

 

5. Isikuandmete töötlemise ulatus ja tähtaeg

Kliendi Isikuandmeid töödeldakse sellises mahus, mis on mõistlikult vajalik ning järgides kehtivate normatiivaktides sätestatut.

JAHONTS säilitab Klientide Isikuandmeid seaduses sätestatud tähtaja jooksul või ka hetkeni, kuni saavutatakse eeltoodud Isikuandmete töötlemise eesmärgid.

 

JAHONTS töötleb Isikuandmeid, kuni on jõus vähemalt üks allnimetatud kriteerium:

1) on jõus JAHONTS’i ja Kliendi vahel sõlmitud leping;

2) JAHONTS või Klient võivad kehtivates normatiivaktides sätestatud korras realiseerida oma legitiimseid huve (näiteks esitada vastuväiteid või pretensioone, esitada või säilitada hagi kohtus);

3) JAHONTS’il on juriidiline kohustus säilitada Isikuandmeid;

4) on jõus Kliendi nõusolek vastavaks Isikuandmete töötlemiseks juhul kui ei ole muud Isikuandmete töötlemise seaduslikku alust.

Juhul kui ei ole täidetud enam ükski käesolevas punktis nimetatud kriteerium, Isikuandmed kustutatakse.

 

Videojälgimise käigus tehtud salvestisi säilitatakse kuni 30 päeva, juhul kui vastavas videosalvestises ei ole kajastatud võimalik õigusvastane tegevus või toimimine, mis, võimalik, et aitab JAHONTS’il või kolmandatel isikutel tagada nende isikute õiguspäraseid huve. Sellisel juhul võidakse vastavat videosalvestist säilitada kuni õiguspärase huvi tagamise lõpetamise hetkeni.

 

6. Isikuandmete edastamine Euroopa Liidust väljapoole

Isikuandmeid ei edastata Euroopa Liidust väljapoole.

 

7. Kliendi õigused Isikuandmete töötlemise raames

  • õigus oma andmetele ligi pääseda – Kliendil on õigus saada informatsiooni oma Isikuandmete töötlemise eesmärgi, õigusliku aluse ja viisi kohta, Isikuandmete parandamise, kustutamise või sulgemise kohta, Isikuandmete saamise allika kohta ja muud informatsiooni kooskõlas normatiivaktidega;

  • õigus parandada oma isikuandmeid – Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist juhul kui need on mittevastavad, mittetäielikud või valed;

  • õigus keelduda andmete töötlemisest – Kliendil on õigus esitada vastuväiteid seoses oma Isikuandmete töötlemisega, juhul kui Isikuandmete kasutamise põhjenduseks on turunduslikud eesmärgid, näiteks turunduspakkumiste saatmine;

  • õigus nõusolek tühistada – Kliendil on õigus tühistada oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks juhul kui Isikuandmete töötlemise aluseks on nõusolek ning juhul kui nõusoleku tühistamine ei mõjuta ega katkesta isikuandmete töötlemist, mis toimub kooskõlas ja/või tugineb muudele õiguslikele alustele. Nõusoleku tühistamiseks võib Klient kasutada käesolevas dokumendis toodud Vastutava töötleja kontaktinformatsiooni. Kui Klient tühistab oma nõusoleku, muuhulgas nõusoleku küpsiste kasutamiseks, on JAHONTS’il õigus piirata oma teenuste funktsionaalsust ja ulatust, muuhulgas kodulehe ja Internetikaupluse tegevuse raames. JAHONTS’il ei ole võimalust osutada Kliendile vastavaid teenused, kui JAHONTS’i käsutuses nõusoleku tühistamise tulemusena ei ole teenuse ja/või funktsionaalsuse tagamiseks vajalikke Isikuandmeid.

  • õigus olla unustatud – Kliendil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist juhul kui see ei ole vastuolus seaduse nõuetega, näiteks juhul kui isikuandmeid töödeldakse tuginedes Kliendi varasemalt antud nõusolekule ja Klient on oma nõusoleku tühistanud. See õigus ei kehti juhul kui isikuandmeid, mille kustutamist nõutakse, töödeldakse kooskõlas normatiivaktide nõuetega;

  • õigus esitada kaebusi – Kliendil on õigus esitada kaebusi oma isikuandmete töötlemise kohta JAHONTS’ile ja Riigi Andmeinspektsioonile juhul kui Klient on seisukohal, et tema isikuandmete töötlemine rikub normatiivaktides sätestatud Kliendi õigusi;

  • muud, vastavalt Määrusele sätestatud õigused.

 

8. Isikuandmete automatiseeritud töötlemine

Kliendi Isikuandmeid võidakse töödelda automatiseeritult Vastutava töötleja majandustegevuse arengu eesmärgil, kaupade ja teenuste populariseerimiseks ja turundustegevusteks, muuhulgas kodulehe funktsioneerimise ja kaubanduslike teadete kohandamiseks Kliendi ostuharjumustele. See tähendab, et JAHONTS võib analüüsida kodulehe ja internetikaupluse külastus- ja kasutusandmeid selleks, et vastavalt iga Kliendi harjumustele ja huvidele pakkuda talle reklaami, kaupu, teenuseid, hinnasoodustusi või osavõttu teatud kampaaniates.

 

9. Informatsioon Isikuandmete töötlemise kohta

Klient võib pöörduda JAHONTS’i poole seoses isikuandmete töötlemisega (seoses küsimustega, seoses nõusoleku andmise või tühistamisega, oma õiguste kasutamise ja kaebustega isikuandmete kasutamise kohta), saates oma avaldused e-posti aadressil info@jahonts.ee või e-posti aadressil: jahonts@jahonts., teate teemana märkides “Isikuandmete töötlemine”.